§ 54 Støtteperson - For forældre med anbragte børn

Vi udbyder støttekontakt person til forældre med børn anbragt ude for hjemmet.  Støttekantakt personens opgave er at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem støttekontakt personen og forældre. Støttekontakt personen skal varetager samtaler med forældre der kan føre til en større forståelse for anbringelsen. Det er støttekontakt personens opgave at støtte forældrene til en bedre kontakt til barnet. Et støttekontakt forløb vil altid blive tilrettelagt ud fra forældrene og barnets behov. Følgende elementer kan indgå i forløbet:

 • • Støttende og vedligeholdende kontakt mellem forældre og barn.
 • • Støttende samtaler med hjælp til forståelse af følelser vedrørende anbringelse.
 • • Støtte til forbedring af givne forhold der har ført til anbringelse.
 • • Motiverende samtaler om omstændighederne omkring anbringelsen.
 • • Rådgivning og overværelse i forbindelse med samvær.
 • • Styrkelse af samarbejdet mellem forældre, myndigheder og anbringelsessted.
 • • Forberedelse og bisidning af forældre ved møder. Herunder hjælp til, at gennemgå og forstå dokumenter vedrørende anbringelsen.

 

SOCIAL MENTOR

Et mentor forløb hos os tilrettelægges ALTID individuelt, ud fra borgerens formåen. Et typisk mentor forløb kan b.la indeholde følgende:

 • • Udarbejdelse af konkret handleplan indeholdende mål og tidsramme.
 • • Hjælp til overblik over økonomi og budget.
 • • Planlægning og strukturering af hverdagen. Inkl. kontakt til myndigheder og øvrigt netværk.
 • • Koordinering af handle- og uddannelsesplan med jobcenter.
 • • Understøttelse og motivation til at tage ansvar for eget liv.
 • • Ledsagelse og støtte ved samtaler hos sagsbehandler, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver.
 • • Ledsagelse til eksterne samarbejdspartnere (Læge, psykiatri, Kriminalforsorg m.v.).
 • • Motiverende samtaler i forhold til skabelse eller opretholdelse af uddannelses- og arbejdsaftaler.
 • • Virksomhedsbesøg og etablering af evt. praktikforløb.
 • • Motiverende samtaler til at indgå i relevante forløb (fx misbrugsbehandling).

 

SKP

Med en SKP ordning skabes der tillid mellem borgeren og kontaktpersonen. Formålet er at styrke borgerens kontakt til omverden og borgerens evne til at bruge samfundets muligheder og øvrige tilbud, dvs. opnå social og personlig mestring. SKP arbejdets mål er:

 • • Sammen med borgeren at identificere og formulere dennes behov for omsorg, støtte og service samt sikre at borgeren modtager det i overensstemmelse med sine rettigheder.
 • • Sammen med borgeren at understøtte at andre indsatser bliver planlagt, samordnet og gennemført.
 • • At bistå borgeren i kontakten til myndigheder og andre.

Vi varetager opgaven af opsøgende arbejde, for herigennem at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud. Når der er skabt kontakt og tillid, vil vores funktion være at bygge bro til omverdenen, som fx de kommunale myndigheder, væresteder, behandlingssystemet, sundhedsvæsenet osv.

 

Integrationsforløb

Vi udbyder integrationsforløb for flygtninge og asylansøgere.

Et typisk forløb vil forløbe over 11 uger men kan justeres ud fra borgerens behov. Ved et integrationsforløb kan borgeren opnå kompetence udvikling, opkvalificeret CV skrivning, jobnet, praktikforløb/jobafprøvning samt social udvikling. 

Forløbet sigter mod integration af borgeren via relations mentorer og kendskab til det danske arbejdsmarked. Hver borger gennemgår en grundig screening med egen mentor, der følger borgeren gennem hele forløbet. Et typisk forløb er som følgende:

 • • Uge 1-2 – Screening og kompetence afklaring med borgeren.
 • • Uge 3-4 – Jobnet, Cv skrivning, jobkendskab, virksomhedsbesøg.
 • • Uge 5 – Samtaler med praktikpladser.
 • • Uge 6- 9– Virksomhedspraktik med henblik på job.
 • • Uge 10- 11 – Jobsøgning

 

§ 85 Bostøtte

Vi udbyder omsorg, støtte og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, således at borgeren trænes i at leve et liv på egne betingelser.

Vi yder træning der bl.a. fremmer borgerens mulighed for selv at udføre bl.a. huslige opgaver. Det overordnede mål er, at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Indsatsen og hjælpen evalueres løbende og tilrettelægges efter borgerens funktionsniveau.

Vi har fokus på at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder, samt yde en sådan bistand, således at det enkelte individ kan opnå og fastholde egen identitet.

 

FOREbyggelse og tidlig indsats til udsatte familier

Vi udbyder rådgivende og støttende forløb for nuværende og kommende forældre. Forløbet fungerer på mentor basis. Forløbet er en tidlig indsats der fungere som alternativ til en evt. anbringelse. 

Forløbet sigter mod at give barnet/ den unge en bedre hverdag, med forbedret trivsel og livskvalitet. Forløbet kan tilrettelægges på timebasis i hjemmet eller som døgnstøtte. Døgnstøtten kan ydes i og ude for hjemmet. Uanset hvilket forløb familierne tilknyttes er ordningen baseret på en 24 timers dækning. Hvert forløb tilrettelægges individuelt i tæt samarbejde med sagsbehandler og familie.

Den tilknyttede mentor har bl.a. følgende fokuspunkter:  

 • • Motivering af barnet/ den unge til at passeskole og uddannelse.
 • • Barnet/ den unge hjælpes med at skabe gode sociale relationer.
 • • Introduktion samt følgeskab til fritidsaktiviteter/ fritidsjob.
 • • Motiverende samtaler med familie og barnet/ den unge.
 • • Hjælp til forældre med en forståelse for hvad barnet/ den unge har brug for.
 • • Hjælp til organisering af en hverdag som forældre.
 • • Hjælp til udvikling af gode forældre evner.
 • • Hjælp til en forståelse for ansvarligt forældreskab.
 • • Kontakt samt følgeskab til læge, sundhedsplejerske og myndigheder.

 • AKUT AFRUSNING

  Vi varetager afrusningsture for unge mellem 13 og 18.

  Afrusningsturen er en forudgående indsats inden en egentlig behandling. Formålet er, at den unge får stofferne ud af kroppen under professionelle og beskyttede forhold. Hver afrusningstur planlægges individuelt ud fra borgerens situation i tæt samarbejde med egen læge og sagsbehandler. Starten af afrusningsturen turen vil indeholde fysisk aktivitet i en tilpasset grad så borgerens abstinenssymptomer bliver undertrykt af en naturlige træthed. Vi vil typisk bo i hytte eller sommerhus afskåret fra muligheden for tilbagefald. Der vil på en afrusningstur skabes en hverdagsstruktur og dagligdagsrutiner der ligger så tæt på normalen som muligt. Der vil også være tid til relationelle og opbyggelige aktiviteter med den unge som fx fiskeri, sejlads, osv. Hovedformålet med turen er afrusning af den unge i en arena, hvor der ikke er mulighed for kendte fristelser, fra venner, miljø, telefon osv. Turen giver den unge mulighed for at reflektere over handlemønstre, som de tidligere har benyttet. Gennem samtaler og vejledning fra den voksne, kan de blive i stand til at anse sunde værdier og handle-tankemønstre i stedet.

  På turen arbejdes der ud fra en anerkendende pædagogik med fokus på borgerens egne ressourcer og kompetencer. Den unge mødes med respekt og vil herigennem opleve en anerkendelse af jeg'et. Gennem tillidsskabende samvær støttes borgeren i at kunne håndtere nederlag og uforudsete forhindringer. Den unge vil gennem samtale, personlig spejling samt fysisk aktivitet, få muligheden for at være i stand til, at kunne identificeres de destruktive tanker og handlemønstre. Den unge støttes i at disse erstattes med ansvar for eget liv samt positive tanker og handlemønstre.
  På afrusningsture er den unge sammen med fagpersonale 24 timer i døgnet. Vi lægger vi stor vægt på respekt for den unges situation, og der opsættes gensidige grænser for indholdet af turen, idet at afrusningsforløbet kan være sårbart for den unge.

  På turen vægtes det, at den unge får ro, omsorg og en pause fra hverdagen. Vi planlægger afrusningsture med en typisk varighed fra 2-4 uger.

 

PÆDAGOGISKE NATUR & UDELIVSFORLØB

Vi arrangere natur og udelivs forløb for børn, unge og voksne både med og uden fysiske og psykiske udfordringer.  Forløbet kan tilpasses den enkeltes behov.  Et pædagogisk natur og udelivsforløb kan give en udviklende læring hos deltagere og evt. give værktøjer til pædagoger til brug i deres arbejde.

Vi anser natur og udeliv, som værende et godt pædagogisk værktøj, med stort udviklingspotentiale for det enkelte individ.  Vi er af den overbevisning, at naturen har en positiv indvirkning på bl.a. koncentrationsbesvær og lidelser af både psykisk og fysisk karakter. Denne påstand er b.la bekræftet i en rapport om stresscentret Kalmia A/S, som arbejder med PTSD-ramte veteraner i deres terapihave Nacadia. 

Vi ser en stor vigtighed i, at have fokus på inklusion, livskvalitet og anerkendelse i de planlagte aktiviteter, så det enkelte individ, uanset psykiske og fysiske tilstand, får mulighed for at opnå følelsen af at være en del af et større fællesskab.  Deltagerne i et natur og udelivs forløb hos os vil b.la få et bedre kendskab til naturen samt mulighed for at opnå personlig udvikling.  I forløbet vil der blive arbejdet med æstetiske læringsprocesser, hvor naturen bruges som æstetisk virkemiddel.  Alle aktiviteter forgår i det fri, hvor der b.la vil være aktiviteter i form af madlavning over bål, læring om naturen og øvelser i form af samarbejdsopgaver.  Forløbet sigter mod, at give det enkelte individ en mulighed for at møde og opleve naturen. Et forløb der kan byde på positive udfordringer, der fremmer læring og udvikling.

 

AKUT- OG ENKELTMANDSFORANSTALTNINGER

Vores enkeltmandsprojekter vil være specialiseret og målrettet mod unge og voksne med meget svære problematikker. Vi anser vi ikke mennesket som værende skabt til at være alene uden relation og samvær til øvrige medmennesker så derfor er hovedformålet med vores projekter at skabe genkendelige og trykke rammer hvor den unge/voksne gennem døgnstøtte vil opnå sociale og faglige kompetencer der kan føre til, at den unge eller voksne kan flytte i botilbud med andre.

Den overordnede målsætning for det enkelte tilbud vil blive tilrettelagt ud fra den enkeltes egne forudsætninger i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.  Til hver enkeltopgave vil næste udviklingstrin opnås gennem daglig struktur og systematik. Med fokus på personlig og individuel udvikling vil dagligdagen blive struktureret ud fra den enkeltes kompetencer, interesser og behov.

 

AKUT Socialpædagogiskvikardækning

Vi tilbyder en specialiseret i vikardækning indenfor det socialpædagogiske, og psykiatriske område.

Vi tilbyder kvalificeret bemanding til:

 • • Døgndækning af bo og opholdssteder samt dagtilbud
 • • Døgndækning af akut afrusning
 • • Døgndækning til psykiatri og kriminalforsorg
 • • Døgndækning ved akut- og enkeltmandsforanstaltninger
 • • Vi dækker længerevarende og korte vikariater på hele Lolland, Falster, Møn samt Sjælland.

 • Vi modtager akutte bestillinger 24 timer i døgnet på tlf. 28 29 21 19.